Zwroty i wymiany

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego poniżej. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
  1. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. 1 umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
  2. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
  3. Zwracany towar nie może być używany, musi posiadać oryginalne metki, dowód zakupu ( paragon, faktura itp.) oraz nie nie może posiadać żadnych śladów użytkowania.
  4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  7. W przypadku wymiany towaru,  koszty ponownej wysyłki ponosi kupujący. 
  8. W przypadku zwrotu towaru, koszty wysyłki ponosi kupujący.